Оферта

  1. Справжня оферта, відповідно до Цивільного Кодексу України, є офіційною пропозицією ФОП Ганна Різатдінова, далі за текстом — «Продавець», укласти Договір купівлі-продажу товарів дистанційним способом, тобто через інтернет-сайт https://rizatdinova.com/, далі по тексту «Договір», і розміщує публічну оферту.
  2. Моментом повного і безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця (акцептом) укласти договір купівлі-продажу товарів, вважається факт оформлення Покупцем замовлення на умовах цього Договору, у строки та за цінами, вказаними на Інтернет-сайті Продавця.

1. Терміни та визначення
1.1 Продавець – ФОП Ганна Різатдінова, або інший суб'єкт підприємницької діяльності (юридична особа чи фізична особа-підприємець), Товар якого розміщено на Сайті.
1.2. Покупець – фізична особа, яка прийняла в повному обсязі та без виключень умови Договору (особа, яка здійснила акцепт Оферти) в порядку визначеному цим Договором.
1.3. Сторони – Продавець та Покупець.
1.4. Сайт - сукупність сторінок, доступ до яких здійснюється за допомогою веббраузера, і програмних модулів, об'єднаних єдиною системою управління, розташованих в мережі Інтернет за адресою https://rizatdinova.com/ та призначений для надання інформації та оформлення замовлення Покупця щодо відносин передбачених даним Договором.
1.5. Товар - опублікований на сайті Інтернет-магазину перелік товарів, щодо яких вказуються ціна, назва, опис, за наявності – зображення.
1.6. Контент - товар, що представлений на сайті https://rizatdinova.com/ — в електронному (цифровому) форматі, що містить текстові, зображувальні, аудіо або інші файли, що надані у різних форматах та призначені для придбання Покупцем у Продавця та використання Покупцем у межах Договірних відносин між Сторонами, та законодавства України.
1.7. Представник Покупця – фізична особа, яка пред’явить що дія за дорученням Покупця, оформленим відповідно до законодавства України.
1.8. Перевізник – юридична особа або фізична особа – підприємець, який прийняв на себе за Договором обов’язки по доставці Товару до пункту призначення, зазначеного Покупцем

2. Предмет
2.1. Продавець зобов'язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, передати у власність Товар Покупцю, а Покупець зобов'язується прийняти Товар та сплатити його вартість.
2.2. Товар замовляється Покупцем виключно для особистих, сімейних, побутових потреб, не пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності.
2.3. Контент може бути використаний Покупцем виключно в особистих цілях шляхом відтворення (перегляду) виключно на обладнанні Покупця. При цьому, при використанні контенту Покупець не має права: - використовувати контент яким-небудь способом з метою передачі третім особам або забезпечення доступу третім особам до контенту; - використовувати контент в підприємницьких цілях або з метою отримання вигоди від будь-якого використання; - переробляти, поширювати, публічно показувати, публікувати в глобальній мережі Інтернет, імпортувати, здавати в прокат, публічно виконувати, повідомляти в ефір або по кабелю, доводити до загального відома контент; - розміщувати контент на будь-яких ресурсах таким чином, або вчиняти інші дії, за яких треті особи можуть отримати доступ до контенту.

3. Права та обов'язки
3.1. Покупець може оформити замовлення самостійно на сайті, на умовах цього Договору.
3.2. Покупець гарантує Продавцю, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання Договору відповідно до його умов.
При оформлені замовлення на сайті Покупець зобов’язаний надати про себе наступну інформацію:
  • Ім'я, прізвище;
  • електронну пошту.
  • адресу доставки Товару;
  • контактний номер телефону;
  • та іншу необхідну інформацію.
3.3. Покупець несе відповідальність за достовірність наданої при оформленні замовлення інформації та її чистоту від претензій третіх осіб. У випадку наявності помилок та/або надання неповних даних в полях «Ім’я», «Прізвище», «Номер телефону» та інших, Продавець повністю звільняється від відповідальності за неналежне виконання замовлення.
3.4. Покупець вправі оформити замовлення на будь-який Товар, який представлений на сторінках Сайту.
3.5. Продавець підтверджує замовлення Покупцю шляхом повідомлення на телефонний номер або електрону пошту вказані відповідно до пункту 3.2.
3.6. При неможливості замовлення, придбання та доставки Товару представник Продавця повідомляє про це Покупця (по контактному номеру телефону або через електронну пошту).
3.7. При відсутності Товару Покупець вправі замінити його іншим Товаром або анулювати замовлення.

4. Ціна та оплата
4.1. Ціна Товару на сторінках Сайту зазначається в гривнях за одиницю Товару та є інформаційною.
4.2. Зазначена на Сайті ціна Товару може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку. Ціна на замовлений Товар не підлягає зміні після підтвердження прийняття замовлення відповідно до п. 3.5. цього Договору.
4.3. Повна вартість замовлення складається із: - вартості Товарів (з усіх розділів сайту); - вартості послуг з доставки Товару.
4.4. Порядок здійснення оплати за Товар визначається у розділі «Оплата».

5. Доставка
5.1. Порядок та умови доставки замовленого Товару погоджуються Покупцем з представником Сайту.
5.2. Доставка Товарів, які були замовлені та придбані Покупцем, здійснюється Продавцем або третьою особою (Перевізником). При здійсненні доставки Товару, Товар передається безпосередньо Покупцю, або Представнику Покупця.
5.3. Для виконання зобов’язань за цим Договором Продавець має право залучати третіх осіб (юридичних осіб та/або фізичних осіб – підприємців) за договорами доручення, комісії, перевезення тощо.
5.4. Вартість доставки Товару в рамках кожного замовлення розраховується виходячи із ваги всіх замовлених Товарів, адреси доставки замовлення, та оплачується Покупцем.
5.5. Сторони домовились, що Продавець виконав свої зобов’язання за цим Договором після передачі (отримання) Покупцем замовлених Товарів.
5.6. Перехід ризиків та права власності на Товар від Продавця до Покупця відбувається в момент приймання-передачі Товару.
5.7. Товар підлягає поверненню відповідно до законодавства України.


6. Прикінцеві Положення
6.1. Сторони несуть відповідальність передбачену чинним законодавством України та цим Договором.
6.2. Продавець не несе відповідальності за шкоду, яка була нанесена Покупцю внаслідок неналежного використання ним Товарів, замовлених в інтернет-магазині.
6.3. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором на час дії обставин непереборної сили.
6.4. Всі спори та суперечки, які виникають при виконані Сторонами зобов’язань по цьому Договору, вирішуються шляхом переговорів. У випадку неможливості їх усунення, Сторони мають право звернутися за захистом своїх прав та інтересів в судовому порядку.
6.5. Договір діє з моменту його укладення, тобто з моменту прийняття (акцепту) Договору Покупцем, в порядку передбаченому цим Договором.
6.6. Договір діє до моменту повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за Договором.
6.7. Сторони можуть достроково розірвати Договір за взаємною згодою.
8.1. Продавець має право в односторонньому порядку змінювати умови цього Договору, без попереднього повідомлення про це Покупця. Нова редакція цього Договору вступає в силу з моменту опублікування її на Сайті.
8.2. Всі інформаційні матеріали, які представлені в інтернет-магазині, носять довідковий характер та не можуть в повній мірі передати інформацію про властивості та характеристики Товару, включаючи колір, розмір та форми та іншого. У випадку виникнення у Покупця питань, які стосуються властивостей, характеристик Товару та іншого, Покупець має можливість, перед оформленням замовлення, звернутися до Продавця за телефонами зазначеними на сайті для з’ясування повної інформації про Товар.